Privacybeleid

Ergotherapie Zeist is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Ergotherapie Zeist verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Thérèse van Gelder en Esther Warnaar, hierna genoemd als Ergotherapie Zeist, zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie Zeist beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapie Zeist moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van een behandelovereenkomst, met daaruit voortvloeiende declaraties.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt overgenomen in uw dossier.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht  Ergotherapie Zeist om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt  Ergotherapie Zeist ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Ergotherapie Zeist conform Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door Ergotherapie Zeist. Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit m.a.w. op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ergotherapie Zeist van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail of per post doen. Ergotherapie Zeist behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapie Zeist
Laan van Vollenhove 12 e
3706 AA Zeist

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.